HeaderSearchForm

RODO

 
25 maja 2018 r wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie zwane RODO.
 W związku z tym Zarząd Główny ZPFP wprowadził niezbędne procedury aby tym przepisom sprostać i przygotował materiały informacyjne dla Zarządów Okręgów i członków Stowarzyszenia.
Wyjaśnienie: ZPFP przetwarza dane osobowe swoich członków na podstawie Ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach". Zakres wykorzystania przez ZPFP tych danych nie powinien wykraczać poza ustawowo określoną realizację spraw członkowskich, przetwarzanych do normalnego funkcjonowania członkostwa.
W takim razie co się u nas zmieni w związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 przepisami RODO?
 W związku z wejściem w życie przepisów RODO:
- informujemy naszych członków i kandydatów, można również poinformować sympatyków, których mamy w bazie adresów mailowych, o zakresie zbieranych przez nas danych osobowych, do jakich celów one służą, w jakim celu są przetwarzane, przez jaki okres od ustania członkostwa oraz jakie mają prawo do ich edycji. Taką informację podajemy w zamieszczonym tu punkcie 1. „Treść obowiązku informacyjnego”
 - pytamy kandydatów o zgodę na publikację niezbędnych danych osobowych na stronie internetowej ZPFP takich jak: nazwisko i imię, data przyjęcia do ZPFP, przynależność do Okręgu ZPFP, nr leg. członkowskiej oraz funkcja pełniona w Stowarzyszeniu. O tym piszemy w zamieszczonym tu punkcie 2. „Treść obowiązku informacyjnego i zgody”.
Wyjaśnienie: W obowiązujących dotychczas deklaracjach członkowskich ZPFP była wyrażona zgoda na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej na liście członków ZPFP. W tym punkcie, podobnie jak w 1. - informujemy członków i kandydatów o zakresie publikowanych przez nas danych osobowych, do jakich celów one służą, w jakim celu są przetwarzane, przez jaki okres będą na stronie oraz jakie mają prawo do ich edycji.
 - zmieniamy treść deklaracji członkowskiej ZPFP. Będzie ona obowiązywała kandydatów składających deklarację członkowską od 25 maja 2018 oraz członków przyjmowanych do ZPFP od tej daty. Wzór tej deklaracji podajemy w zamieszczonym tu punkcie 3. „Deklaracja członkowska ZPFP”
  Za to opracowanie przepisów RODO dla naszego Stowarzyszenia szczególne podziękowania należą się prezesowi Okręgu Łódzkiego ZPFP Michałowi Ludwiczakowi, który podzielił się z nami wiedzą na ten temat.
 
Punkt 1. „Treść obowiązku informacyjnego”
Treść obowiązku informacyjnego realizowanego przez Związek Polskich Fotografów Przyrody w związku z członkostwem osób fizycznych w Stowarzyszeniu.
Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. jest Związek Polskich Fotografów Przyrody z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 54/4, 60-354 Poznań, NIP: 125-04-97-143, nr rejestru przedsiębiorców KRS: 0000219029.
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z Pani / Pana członkostwa w stowarzyszeniu Związek Polskich Fotografów Przyrody. Przesłanką legalności przetwarzania jest przepis prawa – Ustawa „Prawo o stowarzyszeniach”. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.
Pani / Pana dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG).
 Pani  /Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania: podmiotom realizującym usługi księgowe, podmiotom sektora kultury, podmiotom świadczącym usługi noclegowe i hotelowe, jednostkom samorządowym i państwowym.
 Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Pani / Pana członkostwa w Związku Polskich Fotografów Przyrody oraz przez 10 lat od momentu skreślenia z listy członków.
 Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji dowolnego z opisanych praw należy kontaktować się z Administratorem Danych.
 Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych zwykłych.
 Zakres zbieranych danych: nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail, wizerunek, data przyjęcia do ZPFP, przynależność do Okręgu ZPFP, nr leg. członkowskiej oraz funkcja pełniona w Stowarzyszeniu.
Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz Zarządu Okręgu do którego należy.
Punkt 2. „Treść obowiązku informacyjnego i zgody”
Treść obowiązku informacyjnego i zgody pobieranej przez Związek Polskich Fotografów Przyrody w związku publikacją danych osobowych członków na stronie internetowej ZPFP.
Zgoda pobierana przez Związek Polskich Fotografów Przyrody w związku z publikacją danych osobowych członków na stronie internetowej ZPFP realizowana byłaby w ten sposób:
- przez wyrażenie zgody przez każdego kandydata Stowarzyszenia na publikację niezbędnych danych osobowych na stronie internetowej ZPFP takich jak: nazwisko i imię, data przyjęcia do ZPFP, przynależność do Okręgu ZPFP, nr leg. członkowskiej oraz funkcja pełniona w Stowarzyszeniu.
o
o
Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych przez Związek Polskich Fotografów Przyrody z siedzibą w Poznaniu na stronie internetowej Związku Polskich Fotografów Przyrody.
Wyjaśnienie: Wybór zaznaczyć krzyżykiem
TAK
NIE
 
Wyjaśnienie: W obowiązujących dotychczas deklaracjach członkowskich ZPFP była wyrażona zgoda na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej na liście członków ZPFP. W tym punkcie, podobnie jak w 1. - informujemy członków i kandydatów o zakresie publikowanych przez nas danych osobowych, do jakich celów one służą, w jakim celu są przetwarzane, przez jaki okres będą na stronie oraz jakie mają prawo do ich edycji.
Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. jest Związek Polskich Fotografów Przyrody z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 54/4, 60-354 Poznań, NIP: 125-04-97-143, nr rejestru przedsiębiorców KRS: 0000219029.
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu publikacji danych osobowych na stronie internetowej Związku Polskich Fotografów Przyrody. Przesłanką legalności przetwarzania jest zgoda.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.
Pani / Pana dane będą dostępne publicznie na stronie internetowej Związku Polskich Fotografów Przyrody.
Pani / Pana dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG).
Pani  /Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania: podmiotom realizującym usługę hostingu strony internetowej.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Panią / Pana sprzeciwu do przetwarzania lub ustąpienia członkostwa w Związku Polskich Fotografów Przyrody.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji dowolnego z opisanych praw należy kontaktować się z Administratorem Danych.
Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych zwykłych.
Zakres zbieranych danych: nazwisko, imiona, data przyjęcia do ZPFP, przynależność do Okręgu ZPFP, nr leg. członkowskiej oraz funkcja pełniona w Stowarzyszeniu.
Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz Zarządu Okręgu do którego należy.
Punkt 3. „Deklaracja członkowska ZPFP”
Składają ją kandydaci ZPFP od 25 maja 2018 oraz członkowie przyjęci do ZPFP od 25 maja 2018. Wzór tej deklaracji można znaleźć na stronie ZPFP pod adresem: http://zpfp.pl/zostan-czlonkiem-zpfp/dokumenty-do-pobrania.
Wyjaśnienie: Zgodnie z Rozporządzeniem RODO to ZPFP jako całość jest administratorem danych osobowych jej członków. Zarządy Okręgów i Zarząd Główny ZPFP wyznaczają osoby do opieki nad danymi, najczęściej, z racji pełnionej funkcji, są nimi sekretarze i skarbnicy w tych Zarządach.
parent menu item not found: "130"