HeaderSearchForm

Zasady używania logotypu Związku Polskich Fotografów Przyrody

1. Logo ZPFP jest znakiem promocyjnym i może być używane:
podczas wszystkich uroczystości, wydarzeń, konkursów krajowych i zagranicznych, których Związek Polskich Fotografów Przyrody jest organizatorem, współorganizatorem lub patronem;
do sygnowania własnych wydawnictw oraz wydawnictw, którym ZPFP oficjalnie patronuje;
do sygnowania zdjęć zgłaszanych na konkursy, pokazy organizowane przez ZPFP;
jako element dekoracyjny na wszelkich upominkach, pamiątkach związanych z promocją ZPFP;
w innych przypadkach, jeżeli jest to związane z promocją Związku Polskich Fotografów Przyrody.
2. Logotypem głównym dysponuje zarząd główny ZPFP, a logotypami okręgowymi - odpowiednie zarządy okręgów.
3. Logo może być wykorzystane przez inne organizacje, osoby prawne oraz fizyczne, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez odpowiednie władze związkowe.
4. Zgodę określoną w pkt 3 wydaje się na czas określony, nie dłuższy jednak niż 1 rok. Po tym okresie należy ponownie wystąpić z prośbą o możliwość ponownego użycia logotypu.
Udzielenie zgody następuje nieodpłatnie.
Zarząd, który wydał zgodę, może ją cofnąć przed czasem, jeżeli osoba uprawniona nie zachowuje warunków, na których zgoda została udzielona.
5. Związek Polskich Fotografów Przyrody nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zaniechania lub nadużycia związane z reprodukowaniem logotypu i zamieszczaniem go w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Osoba, która się tego dopuszcza, robi to na własną odpowiedzialność.
6. Logotyp może być użyty jedynie w całości, bez zmian w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze specyfikacją oraz bez zmiany kroju czcionki.
Nie dopuszcza się stylizacji Logo. Należy unikać reprodukowania części logotypu. Nie należy go łączyć z jakimikolwiek hasłami, sloganami lub dopiskami oraz innymi elementami graficznymi.
7. Kolorystyka wykorzystywana w druku:
zasady-uzywania-logo-zpfp-grafika
Dopuszczalne tło - jednolite, kontrastowe do logotypu.
Logotyp i napisy, które ze względu na czytelność w publikacji powinny być drukowane w kontrze, muszą być białe lub zielone zgodnie z załączonymi wzorami i opisami powyżej*.
----------
*Czarne tło pod logotypami jest jedynie symulacją tła, na którym będzie on drukowany.
W celu uzyskania logotypów prosimy o kontakt z Zarządem stowarzyszenia.
Zasady używania logotypu ZPFP w formacie PDF.

Wspierają nas

canon logo
Od października 2013 roku partnerem technologicznym Związku Polskich Fotografów Przyrody jest firma Canon Polska
 
http://zpfp.pl/images/artykuly/2019/logo-ff-540.jpg
Partnerem technicznym ZPFP jest firma Fotoforma

O ZPFP

Związek jest otwarty dla wszystkich osób fotografujących przyrodę, niezależnie od wykonywanego zawodu. Celem Związku jest współuczestniczenie w ochronie środowiska, propagowanie piękna polskiej przyrody, wszechstronny rozwój fotografii przyrodniczej i ochrona jej praw autorskich, a także upowszechnianie tej fotografii w kraju i za granicą.
(Krzysztof Leszek Sawicki, założyciel ZPFP)
Związek Polskich Fotografów Przyrody to największa i najstarsza organizacja skupiającą miłośników fotografii przyrodniczej w Polsce. Ponad 500 członków zgrupowanych w dwunastu okręgachdziała na terenie prawie całego kraju.
Organizujemy wystawy, konkursy oraz plenery. Wielu naszych członków publikuje swoje prace w uznanychperiodykach, książkach i albumach oraz zdobywa laury w krajowych izagranicznych prestiżowych konkursach.
Co roku, w listopadzie, organizujemy Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej „Wizje Natury” w Izabelinie pod Warszawą, a na wiosnę „Poznańskie Dni Fotografii” festiwal przygotowywany w Poznaniu przez Okręg Wielkopolski ZPFP.
Patronujemy ciekawym inicjatywom związanym z fotografią przyrodniczą – m.in. konkursom organizowanym przez parki narodowe czy audiobookom z „Zielonej serii” Włodzimierza Puchalskiego.
Od 2013 roku należymy do Koalicji „Niech Żyją!”, która ma na celu skreślenie ptaków z listy zwierząt łownych.
Od 2013 roku partnerem technologicznym ZPFP jest Canon Polska, a partnerem technicznym  Fotoforma.

ABOUT ZPFP

The Union is open to everyone photographing nature, regardless of their profession. The goals of the Union are the protection of nature, promotion of the beauty of Polish wildlife, comprehensive development of nature photography and protection of its copyrights, as well as spreading this type of photography both at home and abroad.
(Krzysztof Leszek Sawicki, ZPFP founder)
Polish Nature Photographers’ Union is the largest and the oldest organisation associating wildlife photographers in Poland. More than 500 members from twelve branches operate in almost every part of the country.
We organise exhibitions, competitions and field trips. Many of our members publish their works in acknowledged periodicals, books and albums. Many succeed in prestigious national and international competitions.
Every year, in November, we organise the International Wildlife Photography Festival „Visions of Nature” in Izabelin just outside Warsaw,  and every spring there are the „Poznań Photography Days”, a festival prepared by the ZPFP Great Poland branch.
We support interesting initiatives connected with nature photography, e.g. competitions organised by national parks or the publishing of audiobooks from the Włodzimierz Puchalski's „Green Series”.
Since 2013 we are a member of the „Niech Żyją!” campaign. Its goal is to put an end to bird hunting.
Since 2013 Canon Poland is the technological and Fotoforma the technical partner of ZPFP. 

UBER ZPFP


Der Verein steht allen Personen offen, die die Natur fotografieren, unabhängig vom Beruf, den sie ausüben. Ziel des Vereins ist den Naturschutz zu unterstützen, für die Schönheit der polnischen Natur zu werben, die allseitige Förderung der Naturfotografie und ihr Urheberrechtsschutz sowie die Verbreitung dieser Art von Fotografie im In- und Ausland.
(Krzysztof Leszek Sawicki, Gründer des ZPFP)
Der Verein Polnischer Naturfotografen (ZPFP) ist die größte und älteste Organisation in Polen, die Naturfotografen versammelt. Mehr als 500 Mitglieder in zwölf Regionalgruppen verteilt handeln fast überall in Polen.
Wir veranstalten Ausstellungen, Wettbewerbe und Exkursionen. Viele unserer Mitglieder veröffentlichen ihre Bilder in anerkannten Zeitschriften, Büchern oder Alben und ernten Lorbeeren in renommierten in- und ausländischen Wettbewerben.
Jedes Jahr im November veranstalten wir ein Internationales Naturfotofestival ,,Visionen der Natur" (,,Wizje Natury" ) in Izabelin bei Warschau und im Frühling die ,,Posener Tage der Fotografie" (Poznańskie Dni Fotografii)  ein Festival, das von der Regionalgruppe Großpolen vorbereitet wird.
Unter unserem Patronat finden interessante Naturfotoinitiativen statt, u.A. Wettbewerbe veranstaltet von polnischen Nationalparks oder die Hörbücherserie von Włodzimierz Puchalski.
Seit dem Jahr 2013 gehören wir zur Koalition ,,Lasst sie leben!" (,,Niech Żyją!"), deren Ziel es ist Vögel von der Liste der Jagdtiere zu streichen.
Seit dem Jahr 2013 ist Canon Polska technologischer Partner des ZPFP, und Fotoforma  technischer Partner.

SU ZPFP

L'Associazione e aperta a tutti coloro che amano fotografare la natura indipendentemente dalla professione.  Ha come obiettivo: la partecipazione nella salvaguardia dell'ambiente naturale, la propagazione della bellezza della natura polacca, la promozione della fotografia naturalistica in generale e la tutela dei diritti d'autore, nonché la pulgazione della fotografia sul territorio nazionale ed estero.
(Krzysztof Leszek Sawicki, il fondatore della ZPFP)
ZPFP  L'Associazione dei Fotografi Polacchi della Natura e la piu grande e la piu antica organizzazione che accoglie gli amanti della fotografia naturalistica in Polonia. Piu di 500 membri, raggruppati in dodici centri, operano in quasi tutto il territorio polacco.
Organizziamo le mostre, i concorsi e le uscite all'aria aperta. Molti dei nostri membri pubblicano i loro lavori nelle rinomate riviste periodiche , libri ed album, nonché ottengono i premi nei prestigiosi concorsi sia nazionali che esteri.
Ogni anno, a novembre organizziamo il Festival della Fotografia Naturalistica "Wizje Natury" (Immagini della Natura) a Isabelin vicino a Varsavia, e in primavera "Poznańskie Dni Fotografii" (I Giorni della Fotografia a Poznań) festival organizzato dal Centro ZPFP di Wielkopolska.
Sosteniamo varie ed interessanti iniziative legate alla fotografia naturalistica come ad es. i concorsi organizzati dai parchi nazionali o gli audiolibri della "Serie Verde" di Włodzimierz Puchalski. 
Dal 2013 facciamo parte dell'alleanza "Niech Żyją!" (Che Vivano!), la quale ha come scopo l'eliminazione degli uccelli dalla lista degli animali da cacciagione. 
Dal 2013 Canon e il partner tecnologico della ZPFP e Fotoforma il partner tecnico della stessa.
 

STATUT ZWIĄZKU POLSKICH FOTOGRAFÓW PRZYRODY

(uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZPFP 3 czerwca 2017 r.)
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie o nazwie Związek Polskich Fotografów Przyrody zwane dalej ZPFP jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem
twórczym.
2. ZPFP dzieli się na okręgi nie posiadające osobowości prawnej.
§ 2
ZPFP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§ 3
Siedzibą ZPFP jest Poznań. ZPFP swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów ZPFP może prowadzić działalność poza jej granicami.
§ 4
W zakresie swoich celów statutowych ZPFP może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej, ma również prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.
§ 5
ZPFP opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
 
§ 6
Celem działania ZPFP jest:
1) promowanie i podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej;
2) popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej;
3) propagowanie zasad etycznych, które powinny towarzyszyć fotografowaniu przyrody;
4) współuczestnictwo w ochronie przyrody i zasobów naturalnych Rzeczpospolitej Polskiej;
5) ochrona dorobku polskiej fotografii przyrodniczej;
6) współudział w tworzeniu kultury narodowej;
 
§ 7
Powyższe cele i zadania ZPFP realizuje przez:
1) organizowanie spotkań, wystaw, konkursów, sympozjów, plenerów i innych imprez kulturalnych mających na celu propagowanie fotografii przyrodniczej, a także piękna przyrody i działań na rzecz jej ochrony;
2) inicjowanie publikacji i wydawnictw;
3) działalność edukacyjną, w tym organizowanie szkoleń i kursów;
4) inspirowanie i wspieranie działalności twórczej fotografów przyrody;
5) rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy między członkami ZPFP związanej z ich twórczością;
6) prezentowanie dorobku polskiej fotografii przyrodniczej;
7) typowanie kandydatów do odznaczeń i nagród;
8) współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami kultury, innymi stowarzyszeniami twórczymi i organizacjami
społecznymi;
9) prowadzenie działalności gospodarczej przez ZPFP wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 
ROZDZIAŁ III
Członkowie – ich prawa i obowiązki
 
§ 8
1. Członkiem rzeczywistym ZPFP zostaje się na mocy uchwały właściwego Zarządu Okręgu podjętej po rozmowie przedstawicieli Zarządu
z kandydatem, po uprzednim złożeniu deklaracji członkowskiej i przedstawieniu prac fotograficznych zgodnie z Regulaminem Przyjmowania Członków ZPFP.
2. Członkiem rzeczywistym ZPFP może być każdy obywatel RP i cudzoziemiec. Kandydaci muszą uznawać cele i środki działania ZPFP.
3. Osoby małoletnie mogą być członkami ZPFP. Jeśli nie ukończyły 16 lat, muszą przedstawić zgodę swoich przedstawicieli ustawowych.
 
§ 9
Członek rzeczywisty ma prawo:
1) głosowania na walnych zjazdach:
a) z wyborczym prawem czynnym po ukończeniu 16 lat;
b) z wyborczym prawem biernym po ukończeniu 18 lat;
2) uczestniczenia w konkursach wewnętrznych, spotkaniach, prelekcjach, wystawach, plenerach i innych imprezach ZPFP;
3) prezentowania swych fotografii w publikacjach przygotowywanych przez ZPFP;
4) korzystania ze zniżek i innych możliwości, jakie ZPFP stwarza swoim członkom;
5) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania ZPFP;
6) korzystania z rekomendacji i opieki ZPFP;
7) noszenia odznaki ZPFP i posiadania legitymacji.
 
§ 10
Członek rzeczywisty ma obowiązek:
1) współudziału w realizacji celów ZPFP;
2) przestrzegania postanowień Statutu, Kodeksu Etycznego ZPFP, regulaminów i uchwał władz ZPFP;
3) przestrzegania zasad etyki koleżeńskiej i norm prawnych;
4) prezentowania co najmniej raz w roku swoich prac fotograficznych o tematyce przyrodniczej na spotkaniu okręgowym, w ramach konkursu wewnętrznego, w formie publikacji drukowanej lub w Internecie;
5) opłacania składki członkowskiej.
 
§ 11
1. Członkiem honorowym może zostać każdy członek rzeczywisty ZPFP w uznaniu dla jego dorobku twórczego i zasług dla ZPFP. Uzyskanie tytułu członka honorowego nie pozbawia uprawnień i nie zwalnia z obowiązków członka rzeczywistego, z wyłączeniem obowiązku płacenia składek członkowskich. Członek honorowy ma prawo do noszenia odznaki członka honorowego ZPFP.
2. Godność członka honorowego można nadać osobie szczególnie zasłużonej dla ZPFP, nie będącej członkiem rzeczywistym. W takim przypadku
członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów ZPFP.
4. Uchwałą Zjazdu Delegatów można pozbawić godności członka honorowego ZPFP, szczególnie w przypadku sprzeniewierzenia się celom i zadaniom ZPFP lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 
§ 12
1. Osoby fizyczne i prawne mogą zostać członkami wspierającymi ZPFP poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Okręgu, który podejmuje uchwałę o nadaniu członkostwa lub jego odmowie.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.
3. Formę i rodzaj wspierania ZPFP członkowie wspierający ustalają z właściwym zarządem.
4. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach i posiedzeniach statutowych organów ZPFP.
 
§ 13
Skreślenie z listy członków następuje poprzez:
1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Okręgu;
2) wykluczenie przez Zarząd Okręgu:
a) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 12 miesięcy, po wcześniejszym przesłaniu przez Zarząd Okręgu pisemnej informacji
o zaległościach i groźbie skreślenia z listy członków,
b) z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
3) wykluczenie przez Sąd Koleżeński;
4) śmierć członka.
 
§ 14
1. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Decyzja Sądu Koleżeńskiego może być uchylona jedynie przez Zjazd Delegatów.
2. Decyzja o wykluczeniu zostaje zawieszona w przypadku odwołania się do Sądu Koleżeńskiego, aż do podjęcia przez ten Sąd decyzji.
3. Członek skreślony może być przywrócony w prawach członkowskich decyzją tego samego organu władz.
4. Przywrócenie członkostwa może nastąpić pod warunkiem uregulowania wcześniejszych zaległości związanych z opłatą składki członkowskiej.
 
ROZDZIAŁ IV
Władze Związku
 
§ 15
1. Władzami ZPFP są:
1) Zjazd Delegatów;
2) Zarząd Główny;
3) Główna Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Koleżeński;
5) Walny Zjazd Członków Okręgu;
6) Zarządy Okręgów;
7) Okręgowe Komisje Rewizyjne.
2. Organem wykonawczym Zjazdu Delegatów jest Zarząd Główny.
 
§ 16
1. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz ZPFP zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Statucie głosowanie jest jawne.
2. Kworum Walnego Zjazdu Delegatów stanowią wszyscy obecni delegaci.
3. Kworum Walnego Zjazdu Członków Okręgu stanowią wszyscy członkowie okręgu obecni na Zjeździe i posiadający czynne prawo wyborcze.
 
§ 17
Kadencja wszystkich władz ZPFP wybranych na zjazdach trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym. Decyzję o rodzaju głosowania podejmują uczestnicy zjazdu poprzez głosowanie jawne.
 
§ 18
Do władz wchodzą kandydujący na liście według liczby otrzymanych na zjeździe głosów.
 
§ 19
Na członków władz kandydować mogą członkowie ZPFP biorący udział w zjeździe oraz członkowie nieobecni na zjeździe, którzy wcześniej dostarczą pisemną zgodę na kandydowanie w wyborach, z podaniem funkcji, które gotowi są przyjąć.
 
§ 20
Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą otrzymywać wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w tych organach.
 
§ 21
Ukonstytuowanie się Zarządu Głównego i Zarządów Okręgów następuje nie później niż w ciągu 14 dni od daty wyboru.
 
§ 22
Posiedzenia zarządów zwołują prezesi lub wiceprezesi.
 
§ 23
1. Mandat członka władz wygasa w przypadku:
1) skreślenia z listy członków ZPFP;
2) zrzeczenia się mandatu.

2. Członkowie władz ZPFP mogą być odwołani w przypadku jeśli:
1) bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w trzech posiedzeniach danego organu;
2) bez ważnych przyczyn co najmniej przez 6 miesięcy nie biorą udziału w powierzonych im pracach danego organu.

3. Decyzję o odwołaniu członka władz z pełnionych funkcji podejmuje organ, który go powołał. W przypadkach spornych decyzję podejmuje Sąd Koleżeński.
4. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Głównego lub Zarządu Okręgu w toku kadencji organy te mogą dokooptować Członków Zarządu spośród członków rzeczywistych ZPFP. Uzupełnić można w ten sposób nie więcej niż 50 % liczby Członków Zarządu wybranych na Zjeździe.
5. W przypadku ustąpienia członka Sądu Koleżeńskiego lub Komisji Rewizyjnej w toku kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany z listy wyborczej według liczby głosów otrzymanych na Zjeździe.
 
ROZDZIAŁ V
Zjazd Delegatów ZPFP

 
§ 24
1. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą ZPFP i może być zwyczajny i nadzwyczajny.
2. Zjazd Delegatów zwyczajny, sprawozdawczo – wyborczy odbywa się co 3 lata i jest zwoływany przez Zarząd Główny z co najmniej 4 miesięcznym wyprzedzeniem.

 
§ 25
W Zjeździe Delegatów biorą udział Delegaci Okręgów wybrani na Walnych Zjazdach Członków Okręgów z czynnym i biernym prawem wyborczym. Sposób wybierania delegatów z poszczególnych okręgów oraz ich maksymalną liczbę określa Ordynacja Wyborcza ZPFP. W Zjeździe mogą brać udział z głosem doradczym członkowie honorowi, oddelegowani członkowie Zarządów Okręgów oraz zaproszeni goście.

 
§ 26
1. O miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego zwyczajnego Zjazdu Delegatów ZPFP Zarząd Główny zawiadamia Zarządy Okręgów z 4 miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Każdy Delegat ZPFP może zgłaszać wnioski na piśmie przynajmniej na 15 dni przed Zjazdem Delegatów. Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone na Zjeździe Delegatów w trybie wolnych wniosków. 
§ 27
Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad.

 
§ 28
Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:
1) ustalanie głównych kierunków działania ZPFP na okres kadencji;
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
3) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zjazd przez poszczególnych Delegatów;
4) uchwalanie lub dokonywanie zmian w Statucie ZPFP większością 2/3 głosów;
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
6) wybór władz ZPFP w odrębnych głosowaniach:
     a) Prezesa ZPFP;
     b) od 4 do 6 członków Zarządu Głównego;
     c) 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej;
     d) 3 członków Sądu Koleżeńskiego;
7) nadawanie i odbieranie godności Członka Honorowego ZPFP;
8) uchwalanie wysokości składek członkowskich;
9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu ZPFP i przeznaczeniu jego majątku;
10) rozpatrywanie odwołań od postanowień Sądu Koleżeńskiego;
11) podejmowanie uchwał i decyzji w innych sprawach wymagających decyzji Zjazdu Delegatów.

 
§ 29
1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZPFP może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) z własnej inicjatywy Zarządu Głównego;
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków ZPFP.
2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów odbywa się w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. O miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZPFP Zarząd Główny zawiadamia Zarządy Okręgów z miesięcznym wyprzedzeniem.

 
§ 30
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których został zwołany.
 
 
ROZDZIAŁ VI

Walny Zjazd Członków Okręgu

 
§ 31
1. Walny Zjazd Członków Okręgu jest najwyższą władzą Okręgu ZPFP i może być zwyczajny i nadzwyczajny.
2. Walny Zjazd Członków Okręgu zwyczajny, sprawozdawczo – wyborczy zwoływany jest przez Zarząd Okręgu co 3 lata i odbywa się w ciągu 3 miesięcy poprzedzających Zjazd Delegatów, jednak nie później niż na 30 dni przed terminem Zjazdu Delegatów.
 
§ 32
 W Walnym Zjeździe Członków Okręgu biorą udział z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie rzeczywiści Okręgu ZPFP. W Zjeździe mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi i zaproszeni goście.

 
§ 33
1. O miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego Walnego Zjazdu Członków Okręgu Zarząd Okręgu zawiadamia członków
z miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Każdy członek Okręgu ZPFP może zgłaszać wnioski na piśmie przynajmniej na 15 dni przed Walnym Zjazdem Członków Okręgu. Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone w trybie wolnych wniosków.

 
§ 34
Walny Zjazd Członków Okręgu obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad.
 
§ 35
 Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków Okręgu należy:
1) ustalanie głównych kierunków działania okręgu ZPFP na okres kadencji;
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
3) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zjazd Okręgu przez poszczególnych członków ZPFP;
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
5) wybór władz Okręgu ZPFP w odrębnych głosowaniach:
a) od 3 do 7 członków Zarządu Okręgu ZPFP,
b) 3 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
6) wnioskowanie uchwał na Zjazd Delegatów o rozwiązaniu ZPFP i przeznaczeniu jego majątku.
7) podejmowanie uchwał i decyzji w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zjazdu Członków Okręgu.

 
§ 36
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Okręgu może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) z inicjatywy Zarządu Głównego;
2) z własnej inicjatywy Zarządu Okręgu;
3) na żądanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków okręgu ZPFP.

2. Zarząd Okręgu zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Okręgu w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku i zawiadamia członków o terminie, programie i miejscu Zjazdu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Okręgu może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których został zwołany.

 
ROZDZIAŁ VII
Zarząd Główny
 
§ 37
 
1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą ZPFP w okresie między Zjazdami Delegatów i odpowiada za swoją pracę przed Zjazdem Delegatów ZPFP.

2. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
1) Prezes ZPFP;
2) Wiceprezes ZPFP;
3) Sekretarz ZPFP;
4) Skarbnik ZPFP;
5) od 1do 3 Członków ZG ZPFP.
3. Funkcje Członków Zarządu Głównego mogą być łączone, ale jedna osoba nie może jednocześnie pełnić obowiązków Prezesa i Skarbnika.

4. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, jego obowiązki i kompetencje przejmuje I lub II Wiceprezes na mocy uchwały Zarządu Głównego, na czas określony w uchwale.

5. W przypadku rezygnacji lub śmierci Prezesa, Zarząd Główny ma prawo powołać nowego Prezesa spośród członków Zarządu Głównego na mocy uchwały Zarządu Głównego.

6. Zarząd Główny zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku.

7. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją – decyzję taką może podjąć Zjazd Delegatów ZPFP.


 
§ 38
 Do zakresu działania Zarządu Głównego ZPFP należy:
1) reprezentowanie ZPFP i działanie w jego imieniu;
2) kierowanie bieżącą działalnością ZPFP, zgodnie z ustaleniami przyjętymi na Zjeździe Delegatów;
3) uchwalanie i wykonywanie budżetu ZPFP;
4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących majątku ZPFP;
5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
6) określanie sposobu i terminów wpłaty składek przez członków;
7) powoływanie i rozwiązywanie Okręgów ZPFP, a także koordynowanie i kontrolowanie ich działalności;
8) organizowanie dopływu informacji do Zarządów Okręgów;
9) uchwalanie Regulaminu Przyjmowania Członków i wzoru deklaracji członkowskiej;
10) uchwalanie Ordynacji Wyborczej ZPFP na Zjazd Delegatów;
11) podejmowanie decyzji o przynależności do organizacji międzynarodowych;
12) przyznawanie medali, nagród lub innych wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za zasługi na rzecz ZPFP lub za osiągnięcia na polu fotografii;
13) realizowanie prawomocnych postanowień Sądu Koleżeńskiego.

 
§ 39
Zarząd Główny może upoważnić osoby spoza jego składu do reprezentowania ZPFP w określonych sprawach i na wyznaczonym terenie.
 
ROZDZIAŁ VIII

Zarząd Okręgu

 
§ 40
 Zarząd Okręgu jest najwyższą władzą okręgu ZPFP w okresie między Walnymi Zjazdami Członków Okręgu i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zjazdem Członków Okręgu.

 
§ 41
1. Zarząd Okręgu składa się z 3 do 7 członków, którzy spośród siebie wybierają:
1) Prezesa Okręgu;
2) Wiceprezesa Okręgu;
3) Sekretarza Okręgu;
4) Skarbnika Okręgu.

2. Funkcje mogą być łączone, ale jedna osoba nie może jednocześnie pełnić obowiązków Prezesa i Skarbnika Okręgu.

3. Zarząd Okręgu zbiera się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Zarząd Okręgu zobowiązany jest sporządzać roczne sprawozdania z działalności Okręgu dla Zarządu Głównego i Okręgowej Komisji
Rewizyjnej.
 
§ 42
Do zakresu działania Zarządu Okręgu ZPFP należy:
1) reprezentowanie związku w sprawach dotyczących działalności okręgu ZPFP i działanie w jego imieniu;
2) kierowanie bieżącą działalnością okręgu, zgodnie z ustaleniami przyjętymi na Walnym Zjeździe Członków Okręgu;
3) przyjmowanie i skreślanie z listy członków ZPFP;
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem praw oraz realizacją obowiązków członków okręgów;
5) organizowanie dopływu informacji do członków okręgu;
6) informowanie Zarządu Głównego ZPFP o swej działalności;
7) powoływanie i odwoływanie Przedstawicieli Regionalnych Okręgu oraz określanie zakresu ich kompetencji i obowiązków oraz obszaru
działania;
8) realizowanie prawomocnych postanowień Sądu Koleżeńskiego.
9) przyznawanie medali, nagród, tytułu „Zasłużony dla Okręgu” lub innych wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za zasługi na rzecz
danego okręgu lub za osiągnięcia na polu fotografii.
 
ROZDZIAŁ IX 
Główna Komisja Rewizyjna

 
§ 43
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym ZPFP i składa się z trzech członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji.

2. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która:
1) pełni inne funkcje we władzach ZPFP;
2) była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
3) pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do któregokolwiek z członków
Zarządu Głównego.
 
§ 44
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) czuwanie nad zgodnością działań ZPFP ze Statutem;
2) kontrola wykonania uchwał Walnego Zjazdu Delegatów;
3) rozpatrywanie i opiniowanie składanego przez Zarząd Główny rocznego sprawozdania z działalności ZPFP oraz rozliczenia finansowego;
4) występowanie do Zarządu Głównego ZPFP z uwagami i wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
5) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zjazdowi Delegatów oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego ZPFP.
 
§ 45
 Główna Komisja Rewizyjna ma prawo:
1) wglądu we wszystkie dokumenty ZPFP;
2) żądania od członków i władz ZPFP wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;
3) zwoływania posiedzeń Zarządu Głównego.
 
ROZDZIAŁ X
Okręgowa Komisja Rewizyjna

 
§ 46
 1. Okręgowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym okręgu ZPFP i składa się z trzech członków wybranych przez Walny Zjazd Członków
Okręgu, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji.
2. Członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która pełni inne funkcje we władzach okręgu.
 
§ 47
 Do kompetencji Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola wykonania uchwał Walnego Zjazdu Członków Okręgu;
2) rozpatrywanie i opiniowanie składanego przez Zarząd Okręgu rocznego sprawozdania z działalności okręgu;
3) występowanie do Zarządu Okręgu lub Zarządu Głównego z uwagami i wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
4) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zjazdowi Członków Okręgu oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Okręgu.
 
ROZDZIAŁ XI
Sąd Koleżeński
 
§ 48
 1. Sąd Koleżeński jest organem władzy ZPFP składającym się z trzech członków wybieranych przez Zjazd Delegatów ZPFP.
2. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie pod przewodnictwem Przewodniczącego, który jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Sądu.
 
§ 49
 1. Sprawę do Sądu Koleżeńskiego może wnieść:
1) organ władzy ZPFP;
2) członek ZPFP jako odwołanie od decyzji Zarządu Okręgu lub Zarządu Głównego.
2. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach przeciwko członkom ZPFP naruszającym postanowienia Statutu, kodeksu etycznego ZPFP lub zasady etyki koleżeńskiej, a także rozstrzyga spory powstałe na tle działalności ZPFP pomiędzy członkami a władzami ZPFP.
3. Wniesiona sprawa winna być rozstrzygnięta najdalej w ciągu 3 miesięcy.
4. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:
1) upomnienie;
2) naganę;
3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 3 lat;
4) wykluczenie z ZPFP.
5. Od wszystkich orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów ZPFP.
6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego podaje się do wiadomości wszystkich członków ZPFP.
7. Sąd Koleżeński może orzekać także w sprawach dotyczących byłych członków, jeśli sprawa odnosi się do okresu, gdy byli członkami ZPFP.
 
§ 50
 Sąd Koleżeński składa sprawozdanie Zjazdowi Delegatów ZPFP, ma też prawo zgłaszać uwagi i wnioski Zarządowi Głównemu ZPFP.
 
ROZDZIAŁ XII
Odznaki i odznaczenia
 
§ 51
 Wzory odznak ZPFP oraz logo ZPFP stanowią własność Związku i mogą być wykorzystywane tylko za zgodą Zarządu Głównego lub Zarządów Okręgów.
 
§ 52
 Członkowie rzeczywiści ZPFP legitymują się legitymacją według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Główny oraz mają prawo do noszenia odznaki ZPFP według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Główny.
 
ROZDZIAŁ XIII
Fundusze i majątek ZPFP
 
§ 53
 1. Majątek stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.
2. Fundusze składają się z:
1) wpisowego, składek i innych świadczeń członkowskich;
2) subwencji, zapisów, darowizn, dotacji i spadków;
3) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez ZPFP;
4) dywidendy z udziałów w spółkach;
5) wpływów z działalności statutowych.
 
§ 54
 Dochody stowarzyszenia są w całości przeznaczane na działalność związaną z realizacją celów, o których mowa w § 6. Wszelkie działania, w tym związane z realizacją celów statutowych, mogą być prowadzone zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, a decyzję o formie ich realizacji podejmuje Zarząd Główny.
 
§ 55
 Działalność finansowa ZPFP opiera się o budżet uchwalony przez Zarząd Główny na każdy rok kalendarzowy zgodnie z ustaleniami Zjazdu Delegatów.
 
§ 56
 1. Za zarządzanie majątkiem ZPFP ponosi odpowiedzialność Zarząd Główny ZPFP. W imieniu Zarządu Głównego występują Prezes ZPFP
i Skarbnik ZPFP.
2. Za zarządzanie majątkiem powierzonym Okręgowi ZPFP odpowiedzialność ponosi Zarząd Okręgu.
 
§ 57
 Do oświadczeń woli w sprawach majątkowych ZPFP wymagane jest łączne działanie dwóch osób ze składu właściwego Zarządu ZPFP, w tym Prezesa lub osoby Pełniącej Obowiązki Prezesa.
 
§ 58
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem ZPFP w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku ZPFP na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
3) wykorzystywania majątku ZPFP na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu ZPFP;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie ZPFP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
ROZDZIAŁ XIV
Rozwiązanie ZPFP
 
§ 59
 1. Rozwiązanie ZPFP może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów ZPFP większością co najmniej 2/3 głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu ZPFP określi na jaki cel ma być przeznaczony majątek Związku (z celów wymienionych w § 6) i powoła Komisję Likwidacyjną.
 
 

Historia ZPFP

Początki działalności

Idea powstania Związku narodziła się w 1994 roku. Jej inicjatorem był fotograf Leszek Krzysztof Sawicki. Komitet założycielski składał się z 21 osób. Ponad rok czasu trwały prace nad Statutem i rejestracją ZPFP.
25 kwietnia 1995 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie wydał postanowienie o zarejestrowaniu Związku, a 25 czerwca 1995 roku odbył się I Walny Zjazd, w którym wzięło udział 197 członków. Ich liczba szybko się podwoiła, co zrodziło potrzebę podzielenia się na okręgi.  Taką decyzję podjął Nadzwyczajny Walny Zjazd ZPFP 9 listopada 1996 roku - przyjęto nowy Statut pozwalający na formowanie okręgów.
Jesienią 1997 roku Związek przedstawił swój dorobek na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Vargardzie w Szwecji.
Pierwszym Członkiem Honorowym był Edward Hartwig.
Rok 2000 rozpoczął się tragicznie - zmarł pierwszy Prezes ZPFP Leszek Krzysztof Sawicki. Mocno osłabiony Zarząd (3 vacaty w Prezydium) przygotował Zjazd Delegatów, który odbył się 3 czerwca 2000 roku. Dokonano nowych korekt w Statucie i wybrano nowe władze. Prezesem ZPFP został Piotr Pukos, pracownik Kampinowskiego Parku Narodowego. 

Druga kadencja

W marcu 2000 roku nasza wystawa "Water in Polish Landscape" (Woda w krajobrazie polskim), zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Środowiska, towarzyszyła Kongresowi Światowego Forum Wodnego w Hadze. W tym samym roku ministerstwo, we współpracy z ZPFP, przygotowało ekspozycję "National Parks in Poland" ukazującą piękno polskiej przyrody chronionej w parkach narodowych. Wystawa była prezentowana w Holandii w Haskim Ratuszu w 2000 r., na Słowenii na zamku Podsreda w 2001 r., w Hiszpanii w Muzeum Nauk Przyrodniczych w Madrycie, w Danii w Królewskiej Wyższej Szkole Rolniczej i Weterynaryjnej w Kopenhadze, w Austrii w siedzibie Rządu Kraju Związkowego Dolna Austria w St. Pölten pod Wiedniem w 2002 r. i w Narodowym Ogrodzie Botanicznym Belgii pod Brukselą w 2003 r.

W styczniu 2001 r. ukazał się album "Galeria natury" przygotowany przez PKN Orlen S.A., zawierający ponad 300 fotografii 80 członków ZPFP. Od 2000 roku funkcjonuje strona internetowa ZPFP, na której umieszczane są informacje nie tylko o działalności ZPFP, ale w ogóle o fotografii przyrodniczej. Niektóre okręgi prowadzą swoje witryny, zaś na stronie WWF Polska działa galeria zdjęć ZPFP. Spośród wielu organizowanych wystaw okręgowych i związkowych, warto wymienić przygotowaną w roku 2002 ekspozycję "Śladami Edwarda Hartwiga" (inspirowaną twórczością mistrza i z jego udziałem).
Od stycznia 2002 roku Związek należy do Międzynarodowej Federacji Fotografii Przyrodniczej (IFWP). W maju 2003 roku ZPFP zorganizował XXIII Zjazd IFWP w Izabelinie, w czasie którego odbył się Festiwal Foto-Natura. Wielkim sukcesem było przyznanie tytułu Fotografa Roku 2003 IFWP Łukaszowi Stępniowi z O. Wielkopolskiego. W 2003 r. po raz pierwszy odbył się wewnętrzny Konkurs ZPFP, tytuł Fotografa Roku otrzymał Marcin Karetta z O. Śląskiego, rok później laureatem został Tomasz Młynarczyk z O. Lubelskiego. Konkurs jest dwuetapowy: wpierw odbywają się konkursy w okręgach.

Rok 2004

W dniach 19-20 czerwca 2004 r. odbył się kolejny Zjazd Delegatów ZPFP: Prezesem związku został Ireneusz Graff, który przez 5 lat kierował O. Mazowieckim. Uchwalono zmianę nazwy stowarzyszenia na Związek Polskich Fotografów Przyrody. Przyjęto nowy Statut, uwzględniający nowe potrzeby, dotychczasowe doświadczenia i zmiany prawne. Tytuł Członka Honorowego otrzymali: mgr inż. Jerzy Misiak, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, przyjaciel stowarzyszenia od samych jego początków; doktor Stanisław Kinelski, członek Okręgu Mazowieckiego ZPFP o ogromnym autorytecie i dorobku naukowym oraz fotograficznym, wieloletni wykładowca SGGW, specjalista od entomologii i makrofotografii.
Zjazd Delegatów uchwalił też Kodeks Etyczny Fotografii Przyrodniczej ZPFP, w którym znalazło się między innymi takie przesłanie: "Fotografując dziką przyrodę powinniśmy pamiętać, że życie, rozwój i funkcjonowanie, czyli najszerzej pojęte dobro uwiecznianego obiektu i jego środowiska, są znacznie ważniejsze od wykonania zdjęcia. Stosowanie tej podstawowej zasady obliguje fotografów przyrody, w tym każdego członka ZPFP, do zdobywania i ciągłego poszerzania wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Dobra znajomość gatunków, a także ich zachowań i ekologii, ułatwia właściwe stosowanie podstawowych zasad fotografii przyrodniczej."
Ministerstwo Środowiska, we współpracy z ZPFP, przygotowało nową wystawę prezentującą polskie parki narodowe. Latem 2004 r. przedstawiono ją w Hamburgu w Centrum Handlowym ECE i w Berlinie w galerii handlowej "Potsdamer Platz Arkaden" w ramach szerszego projektu "Polska zaprasza" (W uroczystym otwarciu 1 lipca 2004 r.wzieli udział m.in. Minister Spraw Zagranicznych RP Włodzimierz Cimoszewicz i Ambasador RP w Niemczech Andrzej Byrt). Na przełom października i listopada zaplanowana jest prezentacja we Francji w Strasburgu.

c.d.n.

 

Władze ZPFP

 
Zarząd Główny ZPFP:

Zygmunt Urzędnik - Prezes (Okręg Śląski)
Jerzy Łapiński - Wiceprezes (Okręg Mazowiecki)
Diana Maciąga - Sekretarz (Okręg Krakowski)

Radosław Siekierzyński - Skarbnik (Okręg Wielkopolski)

Paulina Surniak - Członek Zarządu (Okręg Wielkopolski)
Renata Stadnik - Członek Zarządu (Okręg Łódzki)
Krzysztof Jankowski - Członek Zarządu (Okręg Mazowiecki)
 
Główna Komisja Rewizyjna:
Katarzyna Gubrynowicz - przewodnicząca (Okręg Mazowiecki)
Joanna Antosik-Żołądek (Okręg Mazowiecki)
Wiesław Kościukiewicz (Okręg Mazowiecki)
Grzegorz Okołów - członek rezerwowy (Okręg Mazowiecki)
 
Sąd Koleżeński:

Waldemar Komorowski - przewodniczący (Okręg Lubelski)
Ireneusz Graff (Okręg Mazowiecki)
Artur Jurkowski (Okręg Śląski)

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Kodeks etyczny fotografii przyrodniczej ZPFP

Celem kodeksu Związku Polskich Fotografów Przyrody jest propagowanie zasad etycznych, które powinny towarzyszyć fotografowaniu przyrody.
Kodeks powstał na podstawie wieloletnich doświadczeń jego członków oraz dokumentów innych europejskich stowarzyszeń i obowiązuje wszystkich członków oraz zarejestrowanych kandydatów stowarzyszenia na terenie Polski i poza jej granicami.
Wskazówki i apele zawarte w Kodeksie skierowane są także do wszystkich miłośników fotografii przyrodniczej, w tym także wydawców, redaktorów, fotoedytorów, organizatorów konkursów fotograficznych – do wszystkich tych, dla których ważne są dobro świata natury i wiarygodność przekazu fotografii przyrodniczej.
1. Przesłanie
Podczas fotografowania dzikiej przyrody powinniśmy pamiętać, że życie, rozwój i funkcjonowanie, czyli najszerzej pojęte dobro uwiecznianego obiektu i jego środowiska są znacznie ważniejsze od wykonania zdjęcia. Stosowanie tej podstawowej zasady obliguje fotografów przyrody, w tym każdego członka ZPFP, do zdobywania i ciągłego poszerzania wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Dobra znajomość gatunków, a także ich zachowań i ekologii, ułatwia właściwe stosowanie podstawowych zasad fotografii przyrodniczej.
2. Zasady etyczne IFWP
ZPFP stosuje i propaguje zasady etyczne Międzynarodowej Federacji Fotografii Przyrodniczej IFWP, które w momencie uchwalania Kodeksu brzmiały następująco:
• Fotografia przyrodnicza polega na uwiecznianiu obrazów natury, w tym dzikich zwierząt żyjących na swobodzie, w ich naturalnym środowisku.
• Podstawowym dobrem fotografii przyrodniczej jest płynący ze zdjęć przekaz służący informacji i edukacji przyrodniczej.
• Fotograf przyrody jest zobowiązany do poszukiwań estetycznych, których celem jest podkreślanie piękna natury.
• Fotografia przyrodnicza powinna jednak potępiać egoistyczne poszukiwania fotograficznych sensacji.
• W terenie, na pierwszym miejscu muszą być stawiane: bezpieczeństwo zwierząt i niezakłócanie ich życia, zwłaszcza w okresie rozrodczym.
• Fotografia przyrodnicza jest działalnością, do której trzeba się wcześniej przygotować i która wymaga cierpliwości oraz znajomości tematu.
3. Fotografowanie a przepisy prawne
Należy przestrzegać aktualnego prawa odnośnie fotografii przyrodniczej i ochrony przyrody, a także respektować wymagania dotyczące uzyskiwania właściwych zezwoleń na fotografowanie na obszarach chronionych lub robienie zdjęć chronionych gatunków zwierząt. Planując fotografowanie w innych krajach, należy poznać obowiązujące w nich prawo, lokalne ograniczenia i obowiązki. Wysoki standard zachowań wypada stosować wszędzie, także tam, gdzie brak jest lokalnych przepisów regulujących zasady fotografowania lub zdają się one zbyt łagodne, w myśl zasady: „po pierwsze – nie szkodzić przyrodzie".
4. Szacunek dla miejsca
Wykonanie niektórych fotografii wymaga wprowadzenia drobnych zmian w otoczeniu, np. usunięcia elementów zakłócających kompozycję obrazu. Zawsze w takich sytuacjach trzeba wykazywać się szacunkiem dla miejsca i żyjących w nim organizmów. Im mniejsza jest wiedza i doświadczenie fotografującego, tym mniejsze powinny być ingerencje tego typu. Należy je ograniczać do minimum, w celu uniknięcia narażania obiektów zdjęć na szkodę ze strony drapieżników, ludzi lub zjawisk atmosferycznych.
Rośliny i gałęzie powinny być na przykład raczej związywane niż ścinane, zaś miejsce po sesji przywracane do pierwotnego stanu. Fotograf nie powinien zostawiać wyraźnych śladów swej obecności.
Stanowisk gatunków wrażliwych na płoszenie, wydeptywanie czy inne skutki obecności ludzkiej nie należy rozmyślnie odwiedzać, o ile nie wynika to z konieczności wykonania czynności ochronnych.
Znajomość i poszanowanie prawa oraz szczególna ostrożność cechować winny fotografa na obszarach chronionych, takich jak parki narodowe czy rezerwaty.
Fotografowanie w strefach ochrony stanowisk zagrożonych gatunków roślin, grzybów lub zwierząt może się odbywać wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. W przypadku odkrycia nowego, nieobjętego ochroną strefową stanowiska gatunku, który podlega tej formie ochrony prawnej, należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora ochrony przyrody.
5. Fotografowanie roślin i grzybów
Uwagi z punktu „Szacunek dla miejsca" w szczególnym stopniu dotyczą fotografowania roślin i grzybów w warunkach naturalnych.
Żaden przedstawiciel rzadkiego gatunku nie powinien być wykopywany ani zrywany dla fotografii studyjnej lub wzbogacenia tła przy fotografowaniu innego gatunku. Dotyczy to także wykorzystywania jego fragmentu w podobnym celu.
Niedopuszczalne jest przekształcanie (wydeptywanie, usuwanie, ścinanie, wygniatanie itp.) otoczenia obiektów objętych ochroną gatunkową dla uzyskania lepszego zdjęcia. Przy wykonywaniu zdjęć przedstawicieli gatunków chronionych fotograf powinien dołożyć wszelkich starań, aby sąsiednie, mniej fotogeniczne osobniki tego gatunku nie ucierpiały w wyniku jego działań.
6. Fotografowanie zwierząt
Fotograf powinien jak najlepiej znać biologię fotografowanego obiektu: im gatunek bardziej wrażliwy lub zagrożony, tym większa powinna być wiedza o nim oraz ostrożność w postępowaniu. Doświadczenie, wiedza i rozwaga mogą zapobiec wyrządzeniu przypadkowych szkód, na przykład spowodowanych zbyt dużymi zmianami w otoczeniu lub źle dobranym terminem fotografowania.
a. odpowiedni sprzęt fotograficzny
Stosowanie odpowiedniego sprzętu jest szczególnie istotne w przypadku fotografowania dzikich zwierząt. Im ciszej działa migawka lub im dłuższa jest ogniskowa obiektywu, tym mniejsze ryzyko zaniepokojenia zwierzęcia. Jeśli nie dysponuje się odpowiednim sprzętem, w pewnych sytuacjach należy wykazać się odpowiedzialnością i dla dobra zwierząt raczej rezygnować z fotografowania, niż stwarzać ryzyko spowodowania szkód.
b. używanie urządzeń odtwarzających głosy
O ile nie wiąże się to z prowadzeniem badań, na które otrzymało się właściwe zezwolenia, nie powinno się stosować odtwarzania lub naśladowania głosów ptaków w sezonie rozrodczym do zwabiania ptaków w celu wykonania zdjęcia. Wabienie takie dezorientuje ptaki, zwiększa u nich wydatkowanie energii i może się przyczynić do zmniejszenia ich szans na wyprowadzenie młodych.
c. pożywienie i karmniki
Odpowiednie dokarmianie lub stosowanie pojników może stanowić skuteczny sposób na przywabienie zwierząt. Trzeba jednak pamiętać, że w większości przypadków sztuczne dokarmianie zwierząt przynosi im więcej szkody niż pożytku. Dlatego metody te dla celów fotografii przyrodniczej należy stosować z dużym umiarem. Jeśli się na nie zdecydujemy, musimy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpiecznego dokarmiania danej grupy zwierząt i następnie rygorystycznie ich przestrzegać.
Należy dbać, aby fotografowanie nie zakłócało żerowania zwierząt ani transportu pokarmu do gniazda. Dotyczy to zwłaszcza gatunków wkładających w zdobywanie pokarmu dużo trudu (np. drapieżników), a także okresów wychowu młodych.
Ze względu na poważne ryzyko zmiany zachowania i wystąpienia konfliktu na linii człowiek-zwierzę zakazane jest dokarmianie dużych ssaków drapieżnych (wilk, niedźwiedź, ryś) w celu wykonania zdjęcia.
Niedopuszczalne jest stosowanie żywych przynęt (np. myszy) do zwabiania dzikich zwierząt. Fotografia przyrodnicza nie może zostać okupiona życiem innych zwierząt.
d. na i przy gniazdach
Jest rzeczą wielkiej wagi, by zdjęcia ptaków na gniazdach, zwłaszcza gatunków nietolerujących bliskiej obecności człowieka, były wykonywane tylko przez tych, którzy mają dużą wiedzę o zachowaniach ptaków w okresie godowym i właściwe zezwolenia. Samo doświadczenie i wiedza fotograficzna nie uprawniają automatycznie do podejmowania takiej fotografii, zwłaszcza w przypadku gatunków chronionych.
Ukrycie powinno być stosowane wszędzie, gdzie pojawia się wątpliwość, czy fotografowanie bez niego nie spowoduje niepokojenia zwierząt. Nie należy stawiać go jednak tam, gdzie może przyciągnąć uwagę ludzi lub drapieżników.
Ścieżki do gniazda nie powinny rzucać się w oczy. W czasie między sesjami należy miejsce przywracać do jak najbardziej naturalnego stanu. Kolejne etapy przesuwania lub stawiania kryjówki, ustawiania sprzętu fotograficznego lub oświetleniowego itp. powinien oddzielać maksymalnie długi czas. Jest wiele gatunków, które potrzebują przynajmniej tygodniowego przygotowania i oswojenia z nowym elementem otoczenia. Każdy etap przygotowań musi być w pełni akceptowany przez uwieczniane osobniki, zanim zostanie zainicjowany następny. Jeśli to nie następuje, należy cofnąć się do wcześniejszego etapu, a gdy i to nie pomaga, zrezygnować.
e. pisklęta
Zasady odnoszące się do ptaków przy gniazdach dotyczą również fotografowania piskląt. Nieodpowiedzialne zachowanie niedoświadczonego lub zbyt wścibskiego fotografa może spowodować porzucenie lęgu lub atak drapieżnika. Nie wolno piskląt wyjmować z gniazda w celu wykonania aranżowanej fotografii!
f. w trakcie snu, odpoczynku lub hibernacji
Nie należy zakłócać spokoju zwierząt w miejscach snu, odpoczynku. Bezwarunkowo trzeba uszanować zimową hibernację, ponieważ wszelka ingerencja w tym czasie może zagrozić życiu zwierząt. Fotografowanie nor nie jest zalecane, jeśli może to spowodować spłoszenie zwierząt.
Zakazane jest fotografowanie bez zezwoleń właściwych władz nietoperzy hibernujących lub znajdujących się w koloniach rozrodczych. Wskazana jest też wcześniejsza konsultacja z właściwą terytorialnie organizacją chiropterologiczną. Nietoperze są wyjątkowo wrażliwe na zakłócanie ich spokoju i nieodpowiedzialne lub niefachowe zachowanie fotografa może w konsekwencji spowodować nawet śmierć tych zwierząt.
7. Fotografowanie w warunkach nienaturalnych
Fotografie obiektów wychowanych w domu, uwięzionych, hodowlanych czy jakkolwiek inaczej kontrolowanych mogą mieć edukacyjną i artystyczną wartość, ale nigdy nie powinny być opisywane jako zdjęcia zwierząt dzikich. Zwierzęta wychowane czy przebywające w niewoli oraz rośliny hodowlane często wyglądają lub zachowują się inaczej niż w warunkach naturalnych. Poza tym czasami uwieczniane są w środowisku, w którym normalnie nigdy nie występują.
Eksponaty muzealne, np. martwe okazy motyli czy wypchane ptaki, nawet bardzo dobrze zachowane, nie mogą być przedstawiane jako żywe, a fotografiom takim powinny towarzyszyć właściwe podpisy.
W przypadku zwierząt zimnokrwistych i bezkręgowców chwilowe przeniesienie do studia lub wiwarium w celach fotograficznych jest szeroko akceptowaną praktyką, ale wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, powinna być preferowana fotografia w terenie. Jeśli obiekt jest przenoszony ze swobody, powinien być uwolniony najszybciej jak to możliwe, i to w środowisku, z którego został pobrany.
Mrożenie lub usypianie bezkręgowców w celu ich uspokojenia oraz łapanie ptaków do fotografowania w warunkach kontrolowanych nie są akceptowanymi praktykami. Żaden gatunek objęty ochroną gatunkową nie może być chwytany bez zezwolenia, przy czym chwytanie oznacza wszelkie formy niewoli, w tym łapanie w siatkę.
Zwierzęta kręgowe nie mogą być podczas fotografowania w jakikolwiek sposób unieruchamiane (np. za pomocą kleju czy krępowania).
8. Przekształcanie obrazu
ZPFP broni swobody artystycznej twórców i ją promuje, akceptuje stosowanie różnych urządzeń i technik do uwieczniania obrazu, zapisywania go i prezentowania.
Wiarygodność fotografii przyrodniczej i wymogi dokumentacyjne oraz edukacyjne zobowiązują nas do jasnego informowania, gdy prezentowana, sprzedawana lub udostępniana praca została przekształcona w sposób istotny, wykraczający poza ogólnie przyjęte praktyki, takie jak: kadrowanie, stemplowanie zanieczyszczeń na matrycy oraz korzystanie z programów graficznych w zakresie: regulacji poziomów, krzywych, nasycenia, kontrastu, regulacji temperatury barwowej, rozjaśniania i przyciemniania obrazu, odszumiania, ostrzenia oraz stosowanie cyfrowych filtrów połówkowych.
Nie dopuszcza się wycinania i wklejania elementów na fotografiach.
9. Informacje towarzyszące fotografiom
Publikując lub wystawiając fotografie gatunków rzadkich lub zagrożonych, należy zachować roztropność przy ujawnianiu dokładnego miejsca ich wykonania. Jeśli publiczne podanie tej informacji może przyczynić się do zwiększenia zagrożeń, wskazane jest zachowanie jej dla siebie lub przekazanie tylko kompetentnym organom czy organizacjom ochrony przyrody.
Zdjęcia powinny być podpisywane rzetelnie, co pomoże zachować wysoki poziom informacji i utrwali zaufanie między fotografami przyrody a użytkownikami zdjęć.
W szczególności należy podawać odpowiednią informację, jeśli:
• fotografie zostały wykonane w warunkach aranżowanych, przedstawiają kompozycje lub zachowania wykreowane przez człowieka, a nie naturę;
• sfotografowano martwe eksponaty lub obiekty w niewoli, np. w akwariach, parkach zwierząt, ogrodach zoologicznych;
• fotografie zostały przekształcone w poważnym stopniu technikami tradycyjnymi, np. w ciemni, lub cyfrowymi (dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy istotne elementy fotografii zostały dodane, usunięte, przekopiowane w obrębie jednego lub z innego zdjęcia, gdy złączono różne obrazy albo usunięto elementy zasłaniające główny motyw, gdy selektywnie i swobodnie zmieniono kolor lub kształt).
W przypadku wystaw i wydawnictw o charakterze dokumentacyjno-edukacyjnym, takich jak mapy, przyrodnicze leksykony czy encyklopedie, stosowanie czy nawet oferowanie fotografii poważnie przekształconych nie jest wskazane.
Należy z największą ostrożnością wykorzystywać do zilustrowania walorów przyrodniczych jakiegoś obszaru lub obiektu zdjęcia wykonane w zupełnie innym miejscu. Bez pogłębionej wiedzy przyrodniczej może to prowadzić do poważnej dezinformacji.
10. Człowiek i jego oddziaływanie na naturę
Zadaniem fotografii przyrodniczej jest nie tylko ukazywanie piękna i bogactwa przyrody, ale również dokumentacja i prezentacja szerokiego wachlarza problemów związanych z przenikaniem i wzajemnym oddziaływaniem świata natury i cywilizacji człowieka. Dotyczy to szczególnie zagrożeń, przejawów dewastacji lub przykładów ochrony przyrody. Niedopuszczalne jest jednak podejmowanie, aranżowanie czy zachęcanie do działań szkodzących przyrodzie, w celu uzyskania zdjęcia prezentującego takie działania lub ich skutki.
11. Odpowiedzialne wykorzystywanie zdjęć
Organizatorzy konkursów i wystaw, webmasterzy, redaktorzy i wydawcy powinni unikać wszelkiego promowania zdjęć wykonanych z naruszeniem którejkolwiek z opisanych wyżej zasad etycznych.
Warunkiem publikacji lub prezentacji zdjęć przedstawiających tematy, na których fotografowanie wymagane jest zezwolenie, powinno być przedstawienie przez autora tegoż zezwolenia. Przy publikowaniu lub prezentowaniu takich zdjęć należy wyraźnie zaznaczyć fakt, iż zostały wykonane za zezwoleniem.
Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby podpisy pod zdjęciami były prawidłowe i odpowiadały rzeczywistej zawartości fotografii. Błędy w tej dziedzinie przyczyniają się do dezinformacji i mają antyedukacyjny skutek. Za prawidłowość podpisów odpowiada zarówno wydawca lub wystawca, jak i autor.
12. Przesłanie końcowe
Rozwój cywilizacji zazwyczaj wpływa niekorzystnie na przyrodę i czasami przyczynia się do nieodwracalnych zmian w środowisku. Niech pasjonaci i rzemieślnicy fotografii przyrodniczej, których rzesze szybko rosną, uwieczniają świat natury z poszanowaniem go, w sposób odpowiedzialny, nie dodając kolejnych szkód.
...

Info prasowe

ZPFP zostało utworzone w 1995 roku...

Podkategorie

parent menu item not found: "130"